Hotelaufnahme im Frühjahr (Hotel NIDUM)
Hotelaufnahme im Frühjahr
Quelle: